บุกเส้นกลม (ชิราตากิ) 200 g
(10101-01)

 

ชิราตากิ (บุกเส้นกลม) 1000 g
(10301-01)