บุกข้าว 200 g 
(10121-01)

 

บุกข้าว 1000 g
(10321-01)